زمان هم اندیشی تحول دیجیتال، چالشها و فرصت ها با اتود